×
Wyszukaj w serwisie

Deklaracja dostępności

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis Internetowy Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Skany dokumentów na których wymagane są pieczęcie i podpisy. 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-23.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Janiak, audax@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 774414070. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2012-01-13.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2017-11-24.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich 27
Tel.: 077 441 40 69-70
Faks: 077 441 40 71
E-mail:
Strona internetowa: zdp.opole.pl

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym https://slabowidzacy.zdp.opole.pl/ , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

  • TAB - przejście do kolejnego elementu
  • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
  • SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki
  • SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej
  • SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony
  • SHIFT + ALT + 1-5 – przejście do menu
  • ESC - anulowanie podpowiedzi

Dostępność architektoniczna

Obecnie budynki Zarządu Dróg powiatowych w Opolu są częściowo przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne

Budynek przy ul. Książąt Opolskich 27 w Opolu – II piętro:

Urząd mieści się na II piętrze bez windy, jednak jest winda dla osób na wózku inwalidzkim i istnieje możliwość zejścia pracownika na parter w celu pomocy przy załatwieniu sprawy. Wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych, na terenie budynku drogi ewakuacyjne oznaczone są odpowiednimi tablicami.

Obwód drogowy nr 1 – Dąbrowa ul.Ciepielowicka 6

Obiekt Obwodu Drogowego w Dąbrowie ma wejście do którego prowadzi z jednego stopnia umożliwiających wejście do budynku.

Zaleca się wykonanie łagodnego podjazdu do budynku Obwodu Drogowego w Dąbrowie wraz z zamontowaniem przy drzwiach wejściowych dzwonka wzywającego pracownika Obwodu.

Obwód drogowy nr 2 – Kotórz Mały ul.Opolska 55

Obiekt Obwodu Drogowego w Kotorzu Małym ma wejście do którego prowadzi z kilka schodów umożliwiających wejście do budynku.

Zamontowanie łagodnego podjazdu w Budynku Obwodu Drogowego w Kotorzu Małym jest utrudnione ze względu na wąską drogę dojazdową na teren Obwodu przylegającą bezpośrednio do budynku. Zaleca się więc zamontowanie dzwonka przy schodach wejściowych wzywającego pracownika Obwodu w razie potrzeby.

Obwód drogowy nr 3 – Chrząstowice ul.Dworcowa 28

Obwód Drogowy w Chrząstowicach mieści się w budynku wynajmowanym i posiada łagodny podjazd do wejścia do budynku umożliwiający swobodny dostęp do pomieszczeń.

W przypadku pomieszczeń Obwodu Drogowego w Chrząstowicach zaleca się zamontowanie dzwonka wzywającego pracownika Obwodu ze względu na znaczne oddalenie pomieszczeń od wejścia głównego do budynku.

Niezależnie od tego, ze względu na częstą nieobecność pracowników na terenie siedzib Obwodów wynikającej ze specyfiki pracy (praca w terenie) należy  w miejscu widocznym na zewnątrz budynków Obwodów umieścić tabliczki z numerami telefonów kontaktowych oraz skrzynki na ewentualne wnioski i pisma.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Nie ma tłumacza języka migowego z powodu nieproporcjonalnego obciążenia związanego ze zbyt wysokimi kosztami w stosunku do zapotrzebowania.