×
Wyszukaj w serwisie

Organizacja Ruchu

Wszystkie osoby planujące wykonać jakiekolwiek prace w pasie drogowym, które powodowałyby utrudnienie w ruchu pieszym lub kołowym oraz narażałyby jej użytkowników na jakiekolwiek niebezpieczeństwo, obowiązane są do przedstawienia do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu, który uwzględniłby planowane rozwiązanie czasowej lub stałej organizacji ruchu.

r_d.jpeg

Organem który zatwierdza projekt wraz załącznikami opisanymi niżej jest Komisja ds. Zarządzania Ruchem na Drogach Gminnych i Powiatowychktórej przewodniczącym jest Pan Marcin Wołoszyn (Starostwo Powiatowe w Opolu ul. Książąt Opolskich 27, 45-006 Opole) pok. 105 od poniedziałku do piątku 7:30-15:30, tel. (077) 54 15 079

Projekt przedstawiony do zatwierdznia w co najmniej trzech egzemplarzach musi zawierać:
 

 • Plan orientacyjny w skali od 1:10000 do 1:25000 z zaznaczeniem miejsca którego projekt dotyczy.
 • Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach komisja może dopóścić szkic bez skali), zawierający:
  1. lokalizację istniejących, projektowanych, a także usuwanych znaków drogowych,
  2. parametry geometrii drogi.
 • Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i warunków drogi, opis występujących zagrożeń związanych z prowadzeniem robót. w przypadku robót prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan drogi po realizacji etapu.
 • Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji w przypadku projektu zawierającego projektu zawierającego znaki świetlne lub o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy.
 • W przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną, program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi.
 • Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu, lub stałej organizacji ruchu, a także przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu.
 • Nazwisko i podpis projektanta.

Akty prawne wykorzystywane podczas wprowadzania zmian Organizacji Ruchu (stałych i czasowych):

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

Opublikował: Ewa Witek
Data publikacji: 27-11-2017 10:17
Modyfikował: Ewa Witek
Data modyfikacji: 27-11-2017 10:20