×
Wyszukaj w serwisie

Informacje ogólne

Załącznik do
Uchwały Rady Powiatu Opolskiego
Nr XXXIII/227/06
z dnia 6 lipca 2006 r.

STATUT ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W OPOLU

I. Postanowienia ogólne:

§ 1

Zarząd Dróg Powiatowych zwany dalej ZDP jest budżetową jednostką organizacyjną Powiatu Opolskiego, utworzoną w celu wykonywania zadań w zakresie planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg powiatowych.

§ 2

Teren działalności ZDP obejmuje swym zasięgiem obszary administracyjne następujących gmin: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa.

§ 3

Siedziba ZDP mieści się w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27.

§ 4

Nadzór gospodarczy i organizacyjny nad działalnością ZDP sprawuje Zarząd Powiatu Opolskiego.

§ 5

Jednostka organizacyjna używa pieczęci o treści:
Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu

§ 6

Działalność ZDP jest finansowana z budżetu powiatu.

§ 7

Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy ustalony na okres roku kalendarzowego i zatwierdzony przez Zarząd Powiatu.

§ 8

Księgowość ZDP prowadzona jest wg planu ustalonego dla jednostek budżetowych.

II. Podstawa prawna działania:

§ 9

Zarząd Dróg Powiatowych działa na podstawie:

 1. Uchwały Rady Powiatu Nr XIII/100/2000 z dnia 14 września 2000 r w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu.
 2. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późń. zm.),
 3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),
 4. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, z.1592 z późń. zm.),
 5. Postanowień niniejszego statutu oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

II. Przedmiot działalności:

§ 10

1. Przedmiotem działalności ZDP jest wykonywanie zadań zarządcy drogi w stosunku do dróg powiatowych, a w szczególności:

 1. opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 2. opracowanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
 3. utrzymanie czystości i porządku w odniesieniu do dróg powiatowych,
 4. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 6. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju
 7. koordynacja robót w pasie drogowym,
 8. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz ustalanie opłat i kar pieniężnych,
 9. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
 10. sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
 11. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 12. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
 13. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 14. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska, mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 15. wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 16. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 17. utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
 18. gospodarowanie nieruchomościami w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,
 19. prowadzenie prac geodezyjnych i kartograficznych wyłącznie na potrzeby zarządzającego drogą.

§ 11

W celu realizacji zadań statutowych Zarząd Dróg Powiatowych:

 1. dokonuje zakupu:
  • niezbędnych urządzeń i wyposażenia,
  • niezbędnych materiałów do realizacji zadań obsługi, napraw i konserwacji.
 2. wykonuje lub zawiera umowy związane z realizacją inwestycji prac remontowych, naprawczych, konserwacją, utrzymaniem zimowym dróg itp.

III. zatrudnia pracowników, zawiera umowy oraz podejmuje inne czynności niezbędne do realizacji zadań.

§ 12

 1. Działalnością Zarządu Dróg Powiatowych kieruje Dyrektor przy pomocy Z-cy ds. budowy i utrzymania dróg.
 2. Dyrektor reprezentuje Zarząd na zewnątrz i podejmuje ostateczne decyzje we wszystkich sprawach z zakresu działania jednostki.

§ 13

Dyrektor ZDP jest pracodawcą wobec pracowników Zarządu.

§ 14

 1. Czynności kancelaryjne i biurowe wykonuje się w oparciu o przepisy obowiązujące Starostwo Powiatowe,
 2. Obieg dokumentów księgowych określa instrukcja opracowana przez Gł. Księgowego zatwierdzona przez Dyrektora.

§ 15

Szczegółową strukturę organizacyjną, zasady i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny.

§ 16

Regulaminy oraz zarządzenia związane z funkcjonowaniem jednostki wydaje Dyrektor ZDP.

§ 17

Zmiany statutu dokonywane są trybem przewidzianym dla jego ustalenia. 

Opublikował: Ewa Witek
Data publikacji: 24-11-2017 13:03
Modyfikował: Ewa Witek
Data modyfikacji: 24-11-2017 13:04