Dzisiaj jest środa, 22 listopada 2017
Zarząd Dróg Powiatowych
w Opolu

Biuletyn Iformacji Publicznej
Biuletyn
Informacji
Publicznej

Zarząd Dróg
Powiatowych w Opolu
ul. Książąt Opolskich 27
45-005 Opole
tel. 077 441 40 69
tel. 077 441 40 70
fax. 077 441 40 71

Obwód Drogowy nr 1
w Dąbrowie
ul. Ciepielowicka 6
tel. 077 464 10 33

Obwód Drogowy nr 2
w Kotorzu Małym
ul. Opolska 55
tel. 077 421 20 91

Obwód Drogowy nr 3
w Chrząstowicach
ul. Dworcowa 28
tel. 077 421 96 84

Oferty pracy
Stanowisko

Wymagania Dodane 
Referent w Sekcji Utrzymania Dr??g i Most??w

Dyrektor Zarz?du Dr??g Powiatowych w Opolu og??asza nab??r na wolne stanowisko urz?dnicze:
Referent w Sekcji Utrzymania Dr??g i Most??w. 1/1 etatu.

Szczeg????owe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej Zarz?du Dr??g Powiatowych w Opolu.Og??oszenie o naborze04.12.2012
Referent w Sekcji Utrzymania Dr??g i Most??w - 0,5 etatu

Referent w Sekcji Utrzymania Dr??g i Most??w - 0,5 etatu


Og??oszenie o naborze
26.06.2012
Referent w Sekcji Utrzymania Dr??g i Most??wOpole, dnia 14 wrze??nia 2010
Zarz?d Dr??g Powiatowych
w O P O L U

ZDP.AK.1110-1/10


OG?OSZENIE O NABORZE


Dyrektor Zarz?du Dr??g Powiatowych w Opolu og??asza nab??r na wolne stanowisko urz?dnicze, w tym na kierownicze stanowisko urz?dnicze*


Referent w Sekcji Utrzymania Dr??g i Most??w
(nazwa stanowiska pracy)

I. Wymagania niezb?dne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

1.Wykszta??cenie: wy??sze lub ??rednie techniczne
preferowany kierunek lub specjalno???: budowa dr??g i most??w
(okre??li? rodzaj wykszta??cenia-wy??sze, ??rednie, specjalizacja)
2. Prawo jazdy kat. B
3. Umiej?tno??? obs??ugi komputera,
4. Stan zdrowia pozwalaj?cy na zatrudnienie na w/w stanowisku.
5. Niekaralno??? za przest?pstwa pope??nione umy??lnie.
6. Nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

1. Znajomo??? obs??ugi program??w typu AUTOCAD, COREL, NORMA, EXCEL, WORD.
2. Uprawnienia do nadzorowania i kontrolowania budowy dr??g i most??w.

III. Zakres obowi?zk??w na stanowisku Referent w Sekcji Utrzymania Dr??g i Most??w
(nazwa stanowiska jak wy??ej)

1.Obs??uga Komputerowego Systemu Gospodarki Mostowej.
2. Uczestniczenie w przegl?dach podstawowych obiekt??w mostowych, okre??lanie potrzeb w zakresie ich modernizacji, odnowy b?d?? przebudowy.
3. Przygotowanie dokumentacji zwi?zanej z przekazaniem obiekt??w mostowych innym zarz?dcom.
4. Przygotowanie dokumentacji i wprowadzanie do systemu zarz?dzania ZDP obiekt??w przyj?tych od innych zarz?dc??w.
5. Prowadzenie Ksi?g Obiekt??w Mostowych.
6. Przygotowanie danych do sprawozda?? statystycznych w zakresie gospodarki mostowej.
7. Ewidencjonowanie wydatk??w ponoszonych na bie???ce utrzymanie i remonty obiekt??w mostowych i ich kontrola w zakresie zgodno??ci z planem finansowym.
8. Proponowanie ogranicze?? lub zamykanie obiekt??w dla ruchu, gdy wymaga tego stan techniczny obiektu.
9. Kontrola prowadzonych rob??t w zakresie prawid??owego oznakowania.
10. Dokonywanie uzgodnie?? w zakresie przejazdu pojazd??w ponadnormatywnych.
11. Prowadzenie korespondencji przychodz?cej i wychodz?cej.
12. Wykonywanie prac biurowych zwi?zanych z gospodark? mostow?.
13. Uczestniczenie w odbiorach rob??t mostowych.
14. Kontrola przeciwpowodziowa i przeciwlodowa obiekt??w mostowych i uczestniczenie w ich ochronie.


IV. Wymagane dokumenty:
1. Podanie o przyj?cie do pracy na stanowisko Referent w Sekcji Utrzymania Dr??g i Most??w (stanowisko j.w.)
2. Curriculum Vitae z dok??adnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj?cej si? o zatrudnienie (wz??r na stronie bip www.zdp.opole.pl.
4. Kserokopie dokument??w potwierdzaj?cych posiadane wykszta??cenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe.
5. O??wiadczenie kandydata o braku przeciwwskaza?? zdrowotnych do zajmowania stanowiska Referenta w Sekcji Utrzymania Dr??g i Most??w
(stanowisko j.w.)
6. O??wiadczenie kandydata:
a) o pe??nej zdolno??ci do czynno??ci prawnych oraz korzystania z pe??ni praw
publicznych;
b) ??e nie by?? skazany prawomocnym wyrokiem s?du za umy??lne przest?pstwo ??cigane
z oskar??enia publicznego lub umy??lne przest?pstwo skarbowe;
c) ??e w przypadku wyboru jego kandydatury nie b?dzie wykonywa?? czynno??ci kt??re
sta??yby w sprzeczno??ci z wykonywanymi obowi?zkami s??u??bowymi na stanowisku
Referenta w Sekcji Utrzymania Dr??g i Most??w
(stanowisko j.w.)
7. Inne dokumenty:
a) za??wiadczenia,
b) kserokopie ??wiadectw pracy,

8. Wymienione wy??ej dokumenty nale??y sk??ada? w zaklejonych kopertach z napisem: ??Nab??r na stanowisko Referent w Sekcji Utrzymania Dr??g i Most??w? w sekretariacie Zarz?du Dr??g Powiatowych w Opolu, ul. Strzelc??w Bytomskich 7, w terminie do dnia 24.09.2010 r. do godziny 1200.
Dokumenty, kt??re zostan? dostarczone do Zarz?du Dr??g Powiatowych w Opolu po terminie okre??lonym wy??ej, pozostan? bez rozpoznania.

V. Otwarcie ofert nast?pi dnia 27.09.2010 r. o godzinie 13.00
w siedzibie Zarz?du Dr??g Powiatowych w Opolu, ul. Strzelc??w Bytomskich 7.

VI. Z ??Zasadami post?powania przy naborze kandydat??w do zatrudnienia na wolne stanowiska urz?dnicze w Zarz?dzie Dr??g Powiatowych w Opolu ? mo??na zapozna? si? w Zarz?dzie Dr??g Powiatowych w Opolu, ul. Strzelc??w Bytomskich 7, oraz na stronie internetowej www.bip.powiatopolski.pl. Dodatkowe informacje mo??na uzyska? pod numerem telefonu 077 4414070 w 40 ( kadry)

VII. Informacja o wyniku naboru umieszczona b?dzie na stronie internetowej www.bip.powiatopolski.pl oraz na Tablicy Og??osze?? w Zarz?dzie Dr??g Powiatowych w Opolu, ul. Strzelc??w Bytomskich 7.


Uwaga:
Podanie i CV powinny by? zaopatrzone klauzul?: ??Wyra??am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw? z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z p????niejszymi zmianami), oraz ustaw? z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorz?dowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z p????niejszymi zmianami).

* zaznaczy? odpowiednio

15.09.2010

drukujdrukuj| odwiedzin:

Copyright © 2008 | administrator